Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) Tas Márta egyéni vállalkozó megbízásából eljáró Asztalos Dávid (továbbiakban: Tanácsadó) által a www.programozotegyorara.hu website-on (továbbiakban: Website) keresztül nyújtott szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit szabályozzák.

1. Megbízó adatai

Név: Tas Márta egyéni vállalkozó
Székhely: 1172 Budapest, Jászladány u. 17.
Nyilvántartási szám: 43054904
Adószám: 67063145-1-42

2. Tanácsadó adatai

Név: Asztalos Dávid
E-mail cím: david@programozotegyorara.hu
Telefonszám: +36 302 228 260

2. Szolgáltatás leírása

Tanácsadó WordPress-alapú és egyéb típusú szoftverfejlesztés, marketingtanácsadás, és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújt Szolgáltatás igénybe vevője számára (továbbiakban: Ügyfél). A Szolgáltatás célja Ügyfél webhelyével kapcsolatos technikai problémájának megoldása, online jelenlétének fejlesztése.

3. A Szerződés tárgya és létrejötte

Ügyfél megbízza Tanácsadót Szolgáltatás biztosításával, amellyel szerzdődéses viszony (továbbiakban: Szerződés) jön közöttük létre. A Szerződés Tanácsadó és Ügyfél (továbbiakban együttesen: Felek) közötti sikeres kapcsolatfelvétellel jön létre. A kapcsolatfelvételt általában, de nem kizárólagosan Ügyfél kezdeményezi az alábbi módok egyikén:

    • Ügyfél sikeresen elküldi a Website ‘Kapcsolat’ aloldalán (https://www.programozotegyorara.hu/kapcsolat/) található kapcsolatfelvételi űrlapot;
    • Ügyfél a Website-on található, erre a célra megadott e-mail címeken vagy telefonszámokon keresztül történő kapcsolatba lép Tanácsadóval.

Sikeres kapcsolatfelvételnek tekintendő az a megkeresés, amelyet Ügyfél a fenti módokon kezdeményez, és Tanácsadó válaszával visszaigazolja a kapcsolatfelvétel sikerességét. A Szerződés hatályba lépése a sikeres kapcsolatfelvétel létrejöttének időpontja. 

Ügyfél jelen ÁSzF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. Tanácsadó a beérkezett kapcsolatfelvételi kéréseket írásban, a megadott e-mail címre igazolja vissza 3 munkanapon belül. Tanácsadó fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kérést indoklással vagy anélkül elutasítsa. Elutasítás esetén a Szerdődés hatályát veszti, és a szerződéses viszony Felek között megszűnik.

6. A Szolgáltatás menete

Felek a sikeres kapcsolatfelvételt követően Szolgáltatás tárgyáról, határidejéről és díjazásáról telefonon, személyesen, chatüzenetben, vagy e-mailben, esetenként több körben egyeztetnek. Azok az egyeztetések, amelyekről nem készül írásos összefoglaló, és az ezeken elhangzott információk, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a Szogáltatás tárgyára, határidejére és díjazására, nem tartoznak a Szerződés hatálya alá, és nem képezhetik jogvita tárgyát. Írásos összefoglalónak kizárólag az e-mailben küldött üzenet számít, minden más kommunikációs forma az egyeztetések meggyorsítását szolgálja.

Miután Ügyfél írásban leírja a webhelyével kapcsolatos fennálló problémáját vagy megoldandó helyzetét, Tanácsadó írásban jelzi a megoldáshoz általa szükségesnek becsült időt és költséget. Tanácsadó esetenként további információkat kérhet Ügyféltől, amelyek segítik a becslés pontosítását. Tanácsadó az ajánlatát írásban adja, Ügyfél az ajánlatot írásban fogadja vagy utasítja el. Elutasítás esetén a Szerdődés hatályát veszti, és a szerződéses viszony Felek között megszűnik.

Elfogadás esetén Felek megegyeznek a feladat teljesítésének és kifizetésének ütemezéséről. Felek jogosultak a feladat teljesítése tekintetében külön szerződést kötni, mely jelen ÁSzF-et hatályon kívül helyezi. A teljesítés során Ügyfél köteles írásban jelezni Szolgáltató felé a teljesítéssel kapcsolatos kifogásait vagy végül a teljesítés elfogadását. Felek elismerik, hogy a teljesítés esetenként több időt vesz igénybe, mint az előzetes becslés alapján várható. Ilyen esetben Tanácsadó köteles a becslés változásairól Ügyfelet előre értesíteni olyan módon, ami Ügyfél üzleti érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszi. Ügyfélnek joga van a módosított becslés ismeretében elállni a teljesítés igényétől az addig elvégzett munka elszámolásának terhe mellett.

7. Megbízási díj

A Szolgáltatás nyújtásáért Tanácsadó a Website-on, a https://www.programozotegyorara.hu/arak/ aloldalon feltüntetett megbízási díjat jogosult elszámolni. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és az írásban megállapodott feltételek szerint kerül kiegyenlítésre. Ha Felek másképpen nem állapodnak meg, akkor a megbízási díj kiegyenlítésének módja banki átutalás, 8 napos fizetési határidővel, szabályszerűen kiállított számla ellenében.

Ügyfél elfogadja Tanácsadó azon jogát, hogy a Felek által írásban megállapított óraszámot vagy megbízási díjat teljes összegben kiszámlázza, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatás teljesítése Ügyfél véleménye vagy bármely egyéb információja alapján mennyi ideig tartott.

Tanácsadó szavatolja, hogy az Felek által írásban megállapított óraszámnál vagy megbízási díjnál többet nem jogosult kiszámlázni függetlenül attól, hogy a Szolgáltatás teljesítése mennyi időt vett igénybe.

8. Kártérítési felelősség

Tanácsadó a Szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja. Ügyfél saját felelősségére oszt meg információkat Tanácsadóval. Tanácsadó semmilyen felelősséget nem vállal Ügyfél termékeinek, webhelyének, és egyéb üzleti vagy magántulajdonának jellegéért, tartalmáért, és semmilyen ebből eredő kárért nem vonható felelősségre. Felek üzleti titoktartásra kötelezik magukat az egymás üzleti tulajdonáról cserélt információk tekintetében.

9. Szerzői jogok

Felek kijelentik, hogy tevékenységük nem változtat a fennálló szerzői jogviszonyokon, és minden, a teljesítés során keletkező szoftver vagy egyéb termék Ügyfél tulajdonát képezi, kivéve ahol erről Felek külön megállapdnak.

10. Teljességi záradék

A jelen ÁSzF a benne szabályozott jogviszony tekintetében Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

11. A Szerződés hatálya

A Szerződés határozatlan időtartamra jött létre, és automatikusan hatályát veszti abban az időpontban, amikor a Szolgáltatás ellenértéke megérkezik Megbízó bankszámlájára.

12. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.